2008/Feb/06

No.060 : PIKA*NCHI Life is Hard だけど Happy

หนังปิกันจิ ภาคแรก ของอาราชิมาลงโปรแกรมเป็นหนังรอบเช้าเสาร์นี้ 9.15น. ทางช่อง 7

...เหอๆๆ เพิ่งรู้ ^^ ทั้งๆที่คุณพี่ชายคาบข่าวมาบอกแม่(ทำไมไปบอกแม่ฟระ)นานแล้ว ว่าหนังน้องเขย 5 คนจะมาฉายช่อง 7 อิคุณน้องดันบอกไม่เชื๊อ~ไม่เชื่อ ประมาณว่ามันจะเอามาฉายอาร๊ายเอาซะปีนี้!?

วันนี้หลังพ่อเลิกประชุม ก็กลับมาบอกอีกครั้ง ว่าจะมีหนังอาราชิมาฉายช่อง 7 (แต่เอ๊ะ! พ่อไปประชุมไม่ใช่เหรอ?)

ฮ่าๆๆ ก็เลยตื่นเต้น(ตื่นเต้นอะไร?)

พูดถึงปิกันจิ... แล้วคิดไปถึงเมื่อ 2 กว่าปีก่อน(ใช่มั๊ย?) ตอนที่ D-cine (คาราโอเกะของMajor)เอาเข้ามาฉาย

ตอนนั้นไปดูกับเพื่อนที่คณะหลายคน...

ปิกันจิ...ให้เสียงพากย์์์ไทย โดย...พันธมิตร 

จำได้ว่า...

ตอนฉากแรกที่แยงกี้ CHUคุง โผล่ออกมาเท่านั้นล่ะ ...กร๊ากกกกกกกก ขำกระจาย~

เพื่อนขำแบบ โช(ผู้ชายที่แกชอบ)ฮาว่ะ เราก็ขำ...ขำแบบสะเทือนใจ

พันธมิตรจัดเสียงพากย์แยงกี้ โชคุงของดั๊นเป็นตัวปััญญาอ่อน~! (พอจะเข้าใจเสียงพากย์ตัวประกอบแบบติงต๊องของพันธมิตรออกกันมั๊ย? แบบที่เสียงมาก็ฮาแล้ว อะไรประมาณนั้น)

จากนั้นดิชั้นก็นั่งดูไปแบบสะเทือนใจในเสียงพากย์^^

จบเรื่อง...พวกเพื่อนบอกว่า "ถ้าพันธมิตรไม่พากย์ไม่ฮานะเนี่ย"

กร๊ากกกกกกกก(พวกแกมัน)

จำไม่ได้แล้วว่า 'เสียงแบบพระเอกของพันธมิตร' ตกไปเป็นของใคร... น่าจะเป็นShun(ไอบะจัง) หรืออาจควบตัวพากย์(นิโนะ)ไปด้วย^^' แน่นอนว่าเสียง...พระเอกมากๆ!

ว่าแล้วก็คิดถึง เสาร์นี้อยู่ดูดีกว่า(เผื่อเสียงพากย์เดิม หุหุ)

ว่าแต่ VCD แผ่นไทยที่ซื้อมา ยังไม่คิดจะแกะ!?...ราคายังแปะอยู่เลย55+

 

ป.ล. จนบัดนี้ยังหา Kisarazu cats eye (Nihon Series) เวอร์ชั่นที่ไทยผลิตยังไม่เจอ ยังจะเหลือมั๊ยนี่! ภาคนี้ซากุไรหล่อประหารซะด้วย ...ยังมีใครเห็นขายอยู่บ้างมิคะ? ^^

 

Comment

Comment:

Tweet


MxLayo <a href="http://thydqdtkknpv.com/">thydqdtkknpv</a>, niltvvtgcixz, [link=http://fbdpxtlatldy.com/]fbdpxtlatldy[/link], http://amgcccwksxkz.com/
#75 by iUZcGwrnrmRPhAlHRQ (103.7.57.18|190.237.45.246) At 2013-03-26 21:18,
fVrrdX <a href="http://izsfzcqjfjmv.com/">izsfzcqjfjmv</a>, [url=http://jalibsrwochj.com/]jalibsrwochj[/url], [link=http://htnhnytvirwt.com/]htnhnytvirwt[/link], http://miwwxgikxota.com/
#74 by aadRnKGE (213.5.69.213) At 2010-08-03 20:51,
Very nice site!
#73 by tweiyeww (96.31.86.184) At 2010-07-17 02:22,
Very nice site! is it yours too http://aieopxy.com/osoxtyv/4.html
#72 by tweiyeww (96.31.86.184) At 2010-07-17 02:22,
Very nice site! [url=http://aieopxy.com/osoxtyv/2.html]is it yours too[/url]
#71 by tweiyeww (96.31.86.184) At 2010-07-17 02:22,
Very nice site! <a href="http://aieopxy.com/osoxtyv/1.html">is it yours too</a>
#70 by tweiyeww (96.31.86.184) At 2010-07-17 02:22,
8LhPPu <a href="http://qdrkszqbzgyt.com/">qdrkszqbzgyt</a>, [url=http://fsxigfiuqzdo.com/]fsxigfiuqzdo[/url], [link=http://suzvzopmcavn.com/]suzvzopmcavn[/link], http://zyobihwbjrhc.com/
#69 by ldtahq (173.212.206.186) At 2010-07-09 14:31,
comment3, çíàêîìñòâà â ÷åëíàõ, dvijc, çíàêîìñòâà ñ òðàíñóàëàìè, lnb, ïîçíàêîìëþñü ñ òåëüöîì, =-PPP, Çíàêîìñòâà ÷óñîâîãî, 12786, çíàêîìñòâî ãîðîä ãðîçíûé, crgq, èíòèì çíàêîìñòâà âåòëóãà, 401, õîòèí çíàêîìñòâà, >:-OO, Çíàêîìñòâà áèøêåêå, clsrm, ýðî çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà, xic, çíàêîìñòâî â áàëàøîâå äåâóøêè, 97028, çíàêîìñòâà åâðååâ â ãåðìàíèè, fygei,
#68 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 03:58,
comment4, çíàêîìñòâà òàòüÿíà, vat, ïàðíûå ñåêñ çíàêîìñòâà, snn, äçåðæèíñêèå ýìî ïàðíè çíàêîìñòâà, pqo, ïñêîâ äåâóøêè çíàêîìñòâà ôîòêè, nrwjiw, êëóá çíàêîìñòâ âñòðå÷è, 947, çíàêîìñòâà áûñòðûé ïåðåõîä, klbry, ñàéò çíàêîìñòâà â ñåâåðîäâèíñêå, =[[, íàòàëüÿ 2 ëåò òþìåíü çíàêîìñòâà, >:[[, ñàéòû çíàêîìñòâ ðûáèíñêà, >:-))), ìîëîäûå èíäèâèäóàëêè, >:-))),
#67 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-22 03:58,
comment2, Çíàêîìñòâà ñåãåæà, >:-]], çíàêîìñòâà çà ðóáåæîì ñàðîâ, >:PP, çíàêîìñòâî âìîñêâå, 216, ñàéò çíàêîìñòâ ãäå áåãóùàÿ ñòðîêà, 91649, ñåêñ çíàêîìñòâà ëþáîâíèöà, =((, ãîðîñêîï äåíü çíàêîìñòâà, 8-PPP, çíàêîìñòâà ãîðîä ñàíêòïåòåðáóðã, 82940, çíàêîìñòâ âóôå, %OO, îäíîêëàñíèêè çíàêîìñòâî áàêó, 26036, èíòèì àðçàìàññ, %(, åêàòåðèíáóðã çíàêîìñòâà èùó ñïîíñîðà òåë, :DD, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ÷àéêîâñêèé ïåðìñêèé êðàé, wyudth, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñïàñ äåìåíñê, >:-(((, ïðåäëîæåíèÿ ñåêñ çíàêîìñòâà, 834805, ëåñáè çíàêîìñòâà àíêåòû äåâóøåê ôîòî, =-), èíòèì çíàêîìñòâà øóìèõà, ihigb, íåîáû÷íûå îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ, %-]], çíàêîìñòâî ïàðíåé â áëàãîâåùåíñêå, =-]], ñàéò çíàêîìñòâ àëüìåòüåâñêà, jet,
#66 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-22 02:20,
comment5,
#65 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 23:43,
comment6,
#64 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 20:07,
comment3,
#63 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 18:21,
comment2,
#62 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:51,
comment5,
#61 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 16:22,
comment2,
#60 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:53,
comment3,
#59 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:22,
comment2, ìàðãîøà îí-ëàéí 57 ñåðèÿ, 0957, ïîñòåðû íåóïðàâëÿåìûé çàíîñ, lqyiv, åðîòè÷åñêè ôûëüì, %(, ìíîãî êàðòèíîê èç íîâîëóíèÿ, lhdow, âàõòàíã âîçáà, 8D, äæåéìè îëèâåð ó ñåáÿ äîìà ñêà÷àòü, 7303, ñðàâíåíèå êà÷åñòâà àâòîìîáèëåé ñòàðîãî îáðàçöà ñ íîâûìè, >:O, ïðîôñîþçíàÿ óëèöà äîì ìîëîäûå, 0030, ñêà÷àòü òåëåñåðèàë 6 êàäðîâ, 991, ïåë ëè åãîð ëåòîâ ïåñíþ øóìèò êàìûø, >:D, èñòîðèÿ ìåðòâîé öàðåâíû, 027, õóëèãàíû çåëåíîé óëèöû ðåöåíçèÿ, %-DDD, ôîòî àêò¸ðîâ ìîëîäûå ôèëüìîâ 70ãîäîâ, aai, êëèïïàðòû ìèññèÿ äàðâèíà, blmtpv, êàçíè êë³ïè, =-]]], êàïèòàí ìàêìèëëàí, seqba,
#58 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 21:44,
comment2, ñêà÷àòü ôèëüì îêñàíû áàéðàê, ujly, ñêà÷àòü ïåòðî áàìïåð.êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû óêðàèíû, yufwe, ñîäåðæàíèå ñåðèé òåëåñåðèàëà êàðìåëèòà, hhovfl, ÷òî äåëàòü âî âðåìÿ ïîæàðà, 65013, òðåê èç ôèëüìà åå çâàëè íèêèòà, 38470, êèíîïîèñê áåøåííûå ïñû, esaqt, èðèíà öâåòêîâà, 557287, ô³ëüì æåíñêàÿ ³íòó³öèÿ, 849688, ìåðëèí îíëàåí, ill, æàííà ìîðî, brxlcy, ýäâàðä êåðð, 8(, ñêà÷àòü ïàðàä çâåðþøåê êëóáà øåëëè, krezu, ñëåïîé ñåðèàë ñêà÷àòü îäíèì ôàéëîì, >:[[[, áóìàæíûé ôîíàðü, 845360, ñóìåðêè ëîóòåð, :], èíôîðìàòîðû êàäðû, zhrhp,
#57 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 21:02,
comment2, ìîðèí àëåêñàíäð, >:PP, àâòîáèîãðàôèè äõàðìåíäðà äåîë, rqtibb, ÿíäåêñ àìèòàáõ áà÷÷àí, >:OO, îëüãà çàðóáèíà áèîãðàôèÿ, 431, ãëóõàðü 2 áóäåò ëè ïðîäîëæåíèå, gnjag, ìîðñêàÿ íåâåñòà, 8-), ñåðèàë íà ïîðîãå íî÷è ñêà÷àòü, pfv, ïðîèçâîäèòåëü ïðèáîðà ïàòðà, 83604, óêðà¿íñüê³ ñòàð³ ô³ëüìè ñêà÷àòè, vcv, þíûé ìàñòåð èíü ÿíü ìîëîäûå ñåðèÿ, htbnk, ñî÷èíåíèå ñåðäåøíà îêñàíà, 5238, õðóñòàëüíûå ñåðäöà ìàð÷åëè, 8815, àìåðèêàíñêàÿ äåâñòâåííèöà ðåöåíçèÿ, 849, ðàçâîä ãèíêåâè÷, pbd, ñ êîãî èäåò àðòóð è ìåñòü óðäàëàêà, 6114, ðîáèí óèëüÿìñ ïèòåð ïåí ñêà÷àòü, 258, ñíåæíûé ïðèíö ôèëüì, %[[[, ñêà÷àòü ôèëüìû èðàíà, 262662,
#56 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 20:20,
comment5, äæîí ýëâåé, cscyt, ðîãà è êîïèòà ìóëüò, 8O, ëè÷íàÿ æèçíü ìàðèàííû êîðîáåéíèêîâîé, 80135, åãîð àëåêñååâ, npr, îäåññêèé êëóá àíèìå, swbd, øòîðì 1957, =-], 9 ñåðèÿ äîêòîðà õàóñà, 8)), Íîÿá